Keski-Suomen Lukko Oy
Kauppakatu 23
44100 Äänekoski

Puh. 050 5680 480
e-mail: myynti@kslukko.fi

Avoinna: ma – pe 8:00 – 17:00

TIETOSUOJASELOSTE

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen Lukko Oy
Yhteystiedot:
Kauppakatu 23
44100 Äänekoski
050-5680480
myynti@kslukko.fi


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Keski-Suomen Lukko Oy
Soile Savenius
Kauppakatu 23
44100 Äänekoski
050-5680480
soile.savenius@kslukko.fi

2. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri


3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä ja nimenomaista tai laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyn ja yhtiön välillä solmitun sopimuksen, taikka yhtiön ja asiakkaiden välisen asiointi- ja sidosryhmäsuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

  • Asiakaspalvelu, asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • Palveluistamme kertominen
  • Tarjoukset, ostaminen ja palvelun toteuttaminen

4. Rekisteriin tietosisältö

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä.
- etunimi, sukunimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus
- mahdolliset luvat ja suostumukset, lähetetyt viestit, annettu palaute
- asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus – ja maksutiedot, tuote- , tilaus- ja toimitustiedot
- Yhtiön ja henkilön keskinäiseen suhteeseen liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt ja annetut tiedot.


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin saadaan tietoja seuraavista lähteistä:
- asiakkaalta itseltään, sähköpostitse, puhelimitse, kotisivujen yhteydenotto-lomakkeella, tai muulla vastaavalla tavalla
- Erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä suoraan rekisteröidyltä.
- rekisterinkäsittelijän ( esim. yhtiökäyttäjän ) syöttäminä
Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, esim.
- VRK/ Väestötietojärjestelmästä, Asiakastieto (luottotiedot), Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekisteristä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä, kun se on tarpeen tietojen oikeellisuuden ja asiakassuhteen hoitamisen kannalta


6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yhtiö ei myy, vuokraa tai luovuta rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.


7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa


8. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Keski-Suomen Lukko Oy:n työntekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista rekisterissä.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Keski-Suomen Lukko Oy / Tietosuoja
Kauppakatu 23
44100 Äänekoski

tai sähköpostiosoitteeseen myynti@kslukko.fi

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa:Keski-Suomen Lukko Oy,Kauppakatu 23 44100 Äänekoski

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse.

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhtiö ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset. Huolehdimme henkilötietojesi suojaamisesta asianmukaisin suojatoimin.
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa.
Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedon ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, voimassaolevien käyttäjätunnuksien ja salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattu.
Tietokannat sijaitsevat valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.


©2011 Keski-Suomen Lukko Oy.